BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Program budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych Biały Orlik

Mając na uwadze rozwój oraz popularyzację sportów zimowych, Ministerstwo Sportu i Turystyki wdraża pilotażowy program obejmujący budowę składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych.

Lodowiska muszą zostać umiejscowione na terenie kompleksu sportowego, powstałego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012". Lodowiska składane montowane powinny być na boiskach o nawierzchni poliuretanowej (zbudowanych na podłożu przepuszczalnym), natomiast lodowiska stałe zrealizowane powinny zostać w innym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie Orlika, zapewniającym możliwość należytego ich wykonania. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Obiekt będzie ogólnodostępny.

Cele programu "Biały Orlik":
1. udostępnienie społeczeństwu nowoczesnych lodowisk;
2. popularyzacja zimowych dyscyplin sportowych takich jak łyżwiarstwo i hokej;
3. upowszechnienie jazdy na łyżwach poprzez jakościową poprawę infrastruktury sportowej.

Główne założenia programu:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą, to jest:
1. lodowisko o minimalnej powierzchni 400 m2, oparte o jeden z poniższych systemów:

 • maty chłodnicze
 • rury polietylenowe
 • rury aluminiowe
 • orurowanie właściwe dla lodowisk stałych;

2. agregat chłodniczy zapewniający właściwe funkcjonowanie lodowiska;
3. bandy na całym obwodzie lodowiska;
4. oświetlenie lodowiska;
5. chodniki gumowe w ciągach komunikacyjnych, o powierzchni gwarantującej bezpieczne korzystanie z obiektu.

Źródła finansowania programu "Biały Orlik":

 • środki budżetowe

Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację zadań objętych programem, wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 300.000 zł brutto.

 • środki własne wnioskodawcy

Środki w budżecie wnioskodawcy, zaplanowane w wysokości gwarantującej rzeczowe zakończenie zadania. Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa wnioskodawca. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się inny montaż finansowy środków własnych wnioskodawcy oraz środków innych.

Zobowiązania wnioskodawcy:

Po stronie inwestora leży zapewnienie:

 • przyłącza elektrycznego o mocy zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie lodowiska;
 • ujęcia wody o odpowiedniej wydajności;
 • przyszłej obsługi lodowiska;
 • miejsca składowania przenośnych elementów lodowiska poza okresem jego funkcjonowania - w przypadku lodowisk składanych.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia:

 • o posiadaniu środków własnych lub innych na realizację inwestycji;
 • o posiadaniu środków własnych lub innych na utrzymanie obiektu;
 • potwierdzające fakt, że będzie to obiekt ogólnodostępny,
 • o wyborze oferty wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Kosztorys programu:

Wstępnie oszacowany koszt budowy kompleksu wynosi około 600 000 zł brutto. Rzeczywisty koszt zadania znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i zostanie zweryfikowany po zakończeniu procedury przetargowej, wyłonieniu wykonawcy i zakończeniu zadania.

Koszty kwalifikowane:

Za koszty kwalifikowane uznane zostaną następujące pozycje zbiorczego zestawienia kosztów:
1. opracowanie dokumentacji technicznej;
2. zakup i montaż przyłącza oraz infrastruktury niezbędnej do wytworzenia lodu;
3. zakup i montaż band wokół lodowiska;
4. wykonanie oświetlenia;
5. zakup i montaż chodników gumowych w ciągach komunikacyjnych, o powierzchni gwarantującej bezpieczne korzystanie z obiektu.

Koszty niekwalifikowane

Za koszty niekwalifikowane uznane zostaną następujące pozycje zbiorczego zestawienia kosztów:
1. zagospodarowanie terenu niezwiązane bezpośrednio z lodowiskiem;
2. zakup systemu nagłośnienia lodowiska;
3. wykonanie zaplecza technicznego (wypożyczalnia łyżew, szatnie);
4. zakup pozostałego sprzętu: typu ławki, suszarka do łyżew, ostrzałka do łyżew;
5. wykonanie przyłączy technicznych niezwiązanych z lodowiskiem;
6. koszt demontażu lodowiska;
7. zakup maszyny do pielęgnacji lodu;
8. wykonanie ewentualnego zadaszenia obiektu;
9. koszty związane z obsługą obiektu.

Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją projektu "Biały Orlik":

1. Nadzór nad realizacją programu sprawował będzie Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki;
2. Departament Infrastruktury Sportowej uprawniony będzie do dokonywania bieżącej kontroli realizacji inwestycji;
3. Inwestorzy w terminie i na warunkach określonym w umowie o dofinansowanie, zobowiązani będą do przedłożenia kompleksowego sprawozdania z realizacji inwestycji.

Założenia organizacyjne:

1. Wskazani przez Urzędy Marszałkowskie potencjalni beneficjenci programu "Biały Orlik", występują do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie.
2. Ministerstwo Sportu i Turystyki określa kryteria wyboru beneficjentów programu spośród propozycji zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie .
3. Minister Sportu i Turystyki zawiera z wnioskodawcami umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.
4. Dotacja przekazywana jest na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy i musi zostać wykorzystana do końca roku 2010.
5. Rozliczenie dotacji nastąpi wg szczegółowych ustaleń zawartych w umowie pomiędzy wnioskodawcą a Ministrem Sportu i Turystyki.
6. Termin realizacji zadania to 31.12.2010 roku.

źródło: www.orlik2012.pl
zdjęcie: Min. Sportu i Turystyki

logo footer