BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Bezpieczeństwo imprez masowych

Informacje dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych powinny być niezwłocznie przekazywane komendantowi policji - nie później niż w ciągu 24 godzin.

Resort spraw wewnętrznych i administracji przygotował kolejny projekt rozporządzenia wykonawczego do wchodzącej w życie 1 sierpnia ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ministerstwo wykonało dyspozycję art. 42 ustawy, który zobowiązuje do określenia sposobu przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych przez podmioty zobowiązane.

Podmioty zobowiązane

Zgodnie z ustawą, podmioty zobowiązane do przekazywania komendantowi policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych to m.in.:

 • policja,
 • prokuratura,
 • sądy,
 • Straż Graniczna,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • straże gminne (miejskie),
 • organy administracji publicznej właściwe w sprawach wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
 • Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego,
 • związki sportowe,
 • organizatorzy imprez,
 • właściciele obiektów sportowych,
 • organizatorzy turystyki,
 • krajowi przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, powinny być przekazywane komendantowi niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili ich otrzymania.

Ich zakres jest dość szeroki. Są to np. dane o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej.

Obejmują one nawet używane przez kibiców pseudonimy, opisy relacji pomiędzy poszczególnymi klubami, dane o naruszeniach porządku, bezpieczeństwa publicznego, chuligańskich zachowaniach, terminarzach rozgrywek, przemieszczaniu się osób uczestniczących w widowiskach sportowych.

Dwie kategorie

Wszystkie te dane mogą, w myśl projektu, być przekazywane albo w formie pisemnej, albo elektronicznie. Jeśli są na piśmie, to przekazuje się je w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej dostęp do nich osób nieuprawnionych.

Dane muszą być też rejestrowane i potwierdzane. Są zapisywane na specjalnych kartach rejestracyjnych, których wzory określają załączniki do rozporządzenia. W załącznikach są też wzory pytań i odpowiedzi, które mają służyć doprecyzowaniu informacji. Otrzymane przez policję dane mają być wprowadzane do centralnej bazy danych i klasyfikowane.

Uczestnicy imprez sportowych będą zaliczani do jednej z dwóch kategorii: osób, które nie biorą udziału w awanturach i zakłóceniach porządku publicznego oraz osób, które naruszają porządek publiczny.

Według autorów projektu rozporządzenie pozwoli usprawnić system gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, a w konsekwencji umożliwi wcześniejsze diagnozowanie zagrożeń oraz przygotowanie niezbędnych działań zabezpieczających, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego.

źródło: Gazeta Prawna
zdjęcie: www.ro.com.pl

logo footer