BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

NIK o przygotowaniach do EURO 2012

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniami Polski do organizacji EURO 2012 pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

To główny wniosek raportu z kontroli równoległej przeprowadzonej przez NIK oraz Izbę Obrachunkową Ukrainy. Kontrola obejmowała pierwszy etap przygotowań, w latach 2007-2008.

W ocenie NIK, która badała realizację, koordynację i finansowanie zadań związanych z przygotowaniami, na pozytywną ocenę zasłużyła zarówno sfera związana z samym przeprowadzeniem turnieju (stadiony, centra pobytowe, hotele), jak i przedsięwzięć pośrednio związanych z organizacją Euro 2012 - infrastruktury lotniczej, drogowej czy promocji Polski i miast-gospodarzy.

Wśród stwierdzonych w wyniku równoległej kontroli nieprawidłowości za najbardziej istotne NIK uznała brak całościowego programu przygotowań oraz określenie ich kosztów i źródeł finansowania.

W opinii Izby program taki powinien być opracowany i przyjęty przez Radę Ministrów i obejmować wszystkie obszary przygotowań wynikające z oferty Polski i Ukrainy oraz podpisanej przez stronę polską umowy organizacyjnej.

Niezbędne jest uzupełnienie przyjętego przez Radę Ministrów wieloletniego programu przygotowań do organizacji Euro 2012 tak, by określał całokształt niezbędnych przedsięwzięć, wskazywał organy odpowiedzialne za poszczególne przedsięwzięcia, zawierał harmonogram realizacji oraz szacunkowe koszty przedsięwzięć, w tym wielkość środków planowanych z budżetu państwa, a także zweryfikowanie wykazu przedsięwzięć Euro 2012, podkreśla Izba w pokontrolnych rekomendacjach.

Izba zwróciła również uwagę na brak przepisów prawnych precyzyjnie określających zasady sprawowania nadzoru nad przedsięwzięciami związanymi z przygotowaniami do mistrzostw. W opinii NIK konieczne jest wskazanie Ministra Sportu i Turystyki jako organu odpowiedzialnego za nadzór nad całością przygotowań.

Ministerstwo powinno przygotować, we współpracy z właściwymi ministrami i prezydentami miast-gospodarzy, zaktualizowany wykaz przedsięwzięć Euro 2012, przedstawić go Radzie Ministrów do zatwierdzenia, a także nadzorować jego realizację.

Raport zwraca także uwagę, że co prawda w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powołano Zespół do spraw koordynacji działań służb podległych resortowi w związku z organizacją Euro 2012, ale do zakończenia kontroli nie przyjęto planu pracy tego zespołu.

NIK formułuje również zastrzeżenia w stosunku do jednostek podległych Ministrowi Infrastruktury, które nie urealniły programów rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej związanych z wymogami organizacji Euro 2012.

Raport przywołuje tu dane ze sprawozdania Ministerstwa Sportu z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 (za okres lipiec 2009 - styczeń 2009), z których wynika, że cztery z zaplanowanych zadań nie zostaną zrealizowane przed mistrzostwami, a w przypadku 29 innych nie określono źródeł ich finansowania.

W części raportu dotyczącego przygotowań strony ukraińskiej Izba Obrachunkowa Ukrainy zaznacza, by zwrócić szczególną uwagę na dotrzymanie terminu modernizacji Stadionu Olimpijskiego w Kijowie oraz przyspieszenia budowy i modernizacji bazy hotelowej.

Analiza przeprowadzona w ramach kontroli wykazała bowiem, że w miastach-gospodarzach oraz sąsiednich ośrodkach miejskich należy zbudować, zmodernizować i dokonać zmian w wyposażeniu 309 hoteli i 64 obiektów akademickich. W 2008 roku prace budowlane i modernizacyjne prowadzone były w 119 hotelach.

Poważne zadania czekają ukraińskie służby drogowe. Program modernizacji opracowany przez Państwową Służbę Dróg Publicznych Ukrainy zakłada modernizację i remont 26 dróg o długości ponad 4,5 tysiąca kilometrów, budowę trzech przejść granicznych oraz siedmiu dróg dojazdowych do portów lotniczych.

Raport z równoległej kontroli obejmuje lata 2007-2008, ale NIK i Izba Obrachunkowa Ukrainy podkreślają w jego podsumowaniu, że w całym okresie przygotowań do Euro 2012 prowadzone będą coroczne kontrole krajowe oraz kontrole równoległe realizowane przez Izby obu krajów.

źródło: PAP
zdjęcie: www.krajobraz.com.pl

logo footer